Regulamin sklepu Love LeMat

 

--- Wstęp ---

1.„LeMat” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, adres: 27-400 Ostrowiec, ul. Wiejska 55,  REGON 260112750 , NIP 661 213 16 53 , umożliwia kupowanie  towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem lovelemat.com (sklep).

 

2.Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu Love LeMat oraz określa zasady składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

 

3.Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

 

4.Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 

5.Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

 

 

 

--- Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży ---

1.Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez sklep towarów.

 

2.Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), a  „LeMat” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

3.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi  dowodu zakupu (KP) wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

4.Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 

5.Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. W innym przypadku sklep może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z serwisu.

 

6.Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

 

7.Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:

 

-Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

 

-Korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

 

-Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;

 

-Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu;

 

-Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;

 

-Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

 

---- Zawarcie umowy sprzedaży ----

 1.Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:

 

-na stronie sklepu (on-line)

 

- telefonicznie

 

-pocztą elektroniczną( mailowo na adres zapytajolemat@gmail.com)

 

2.Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.  Jedynie zamówienia składane telefonicznie i pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 10.00 – 19.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

3.Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

 

4.Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania potwierdzenia sprzedaży.

 

5.W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu poprzez „dodanie” ich do koszyka.  

 

6.Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź", "Zamawiam” lub „Kontynuuj”, użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

 

7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem„Zatwierdź", "Zamawiam” lub „Kontynuuj”)  stanowi  ofertę Klienta złożoną "LeMat" co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.   

 

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

 

9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

 

10.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

 

11.Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, także drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

 

12.Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

 

 

 

--- Dostawa i odbiór ---

 1.Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

 

2.Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  lub za granicą. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki, przy czym powyższy termin nie wiąże w przypadku wyboru przez Klienta dostawy w formie wysyłki zagranicznej Pocztą Polską. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty.

 

 

 

--- Ceny i metody płatności ---

 1.Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

 

2.Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

 

3.Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:

 

a)gotówką spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem),

 

b)przelewem bankowym, za pośrednictwem  płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty,  brak otrzymania płatności na rachunek „LeMat”. lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu płatności elektronicznych) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

 

4.„LeMat”  zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian. 

 

 

 

--- Gwarancja, reklamacje i zwroty ---

 1.Produkty oferowane w sklepie są wyprodukowane przez „LeMat” w Polsce.

 

2.„LeMat” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r..

 

3.„LeMat” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie , jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

 

4.Użytkownik jest zobowiązany zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

 

5.Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową. W przypadku sprzedaży udokumentowanej KP reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (dostępnego w firmie „LeMat”) oraz odesłanie towaru wraz z ww. formularzem i paragonem, listem poleconym na adres wskazany na formularzu zwrotu / reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową „LeMat” wyśle do Klienta produkt naprawiony  w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

 

6.W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 

7.W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

 

8.Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy (ew. za pomocą wykorzystania udostępnionego Klientowi formularza) a następnie  przysłanie na adres sklepu na koszt i ryzyko Klienta zakupionego towaru (nieużywanego i czystego, "pozbawionego zapachu" np. kremy, perfumy) oraz dowodu zakupu (Kp, paragon lub faktura VAT). Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych na podany przez Klienta numer konta. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia.

 

9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego. 

 

10.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

 

--- Pozostałe ---

 1.Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez „LeMat” wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 

2.Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", zgodnie z niniejszym regulaminem. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep.

 

3.Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

 

5.Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

 

6.„LeMat” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

 

8. „LeMat” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania  akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki i również ich modyfikacji.

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl